A cég nevének megjelenítése

SZOLGÁLTATÁSAINK

Könyvvizsgálat (audit)

- vállaljuk a gazdálkodónál a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló felülvizsgálatát, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének, valamint annak tanúsítását, hogy a beszámoló megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről;

- elvégezzük a gazdálkodó alapításakor, átalakulásakor, jogutód nélküli megszűnésekor a külön jogszabályban előírt értékelési, ellenőrzési, véleményezési (záradékolási) feladatok ellátását;

- ezenkívül a könyvvizsgálók jogszabályban meghatározott egyéb feladatait is teljesítjük;

- vállaljuk továbbá a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységen kívüli szolgáltatásként az éves és időközi beszámolók, számviteli jelentések felülvizsgálatát, áttekintését, ellenőrzését.


Könyvelés

Számológép, toll, iratok

- a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,

- az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.


Adótanácsadás

- adócsökkentés és szabályszerű adóeljárás érdekében történő adótanácsadás magánszemélyek és gazdálkodók számára;

- adóhatóság által kért adóbevallások, kimutatások és dokumentumok összeállítása;

- adózás tervezése, az eljárás helyességének ellenőrzése, a jogilag előírt dokumentumok elkészítése;

- megbízó képviselete az adóhatóság előtt.


Bérszámfejtés

A foglalkoztatottak jövedelmének számfejtése, valamint a foglalkoztatottakkal és juttatásban részesülő természetes személyekkel kapcsolatos, jogszabály által előírt és a gazdálkodót terhelő bejelentési, közteher-megállapítási, bevallás-készítési, bizonylat-kiállítási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.


Üzletviteli tanácsadás

Fokozatosan növekvő pénzoszlopok

- Általános üzletviteli tanácsadás keretében egy szervezet vezetősége számára az üzletpolitikára, a stratégiára, az átfogó tervezésre, felépítésre, irányításra vonatkozó tanácsadás, pl. üzletpolitika, szervezeti struktúra (döntéshozatali rendszer, mely jobban megfelel a szervezeti céloknak), jogi szervezettség, stratégia, üzleti tervek, vezetői információs rendszer meghatározása, vezetői jelentések és ellenőrzések fejlesztése, profitnövelő programok kifejlesztése és egyéb olyan szolgáltatások, amelyekhez egy szervezet felső vezetésének különös érdeke fűződhet.

- Pénzügyi üzletviteli tanácsadás keretében egy szervezet vezetősége számára elsősorban a pénzügyi döntéshozásra vonatkozó tanácsadás: pl. forgótőke, likviditás menedzselése, ideális tőkeösszetétel meghatározása, befektetési lehetőségek elemzése, számviteli rendszer, költséggazdálkodási rendszer fejlesztése, üzleti lehetőségek felvásárlási és fuzionálási szempontok szerinti értékelése.

- Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás keretében egy szervezet vezetősége számára az emberi erőforrás menedzselésével kapcsolatos tanácsadás: pl. a személyzeti tevékenység felülvizsgálata, emberierőforrás-politika fejlesztése.